Bästa e-learningproduktion

1: a Swedbanks Miljöutbildning

Beställare: Swedbank
Producent: Contento Svenska AB
Motivering: En välgjord kurs med en imponerande utrullning som rönt stor uppskattning bland de dryga 7000 som genomfört kursen. Kursen blandar med stor variation audio/video med interaktiva övningar och inspirerande grafik. En genomarbetad produktion med föredömligt professionell finish vittnar om ett projektteam som är mån om kvalitet. Kursen har en för målgruppen och ämnesområdet väl avvägd lekfullhet och variation i tempo. Deltagarna uppmuntras till att inte bara ta emot information utan även att reflektera och bidra med idéer vilket höjer den pedagogiska nivån och stimulerar tankar kring ett angeläget ämne.

2: a Profylax Online
Beställare: Babygruppen, Producent: Houdini Group AB
Motivering: En angelägen kurs för målgruppen som guidas genom utbildningen av trygga ämnesexperter och med möjlighet till interaktion via sociala medier. De som genomfört kursen rekommenderar den och kursen konkurrerar väl med de kurser som finns ”In Real Life”. Med starka, dokumentära ögonblicksfilmer och tydlig vägledning kombineras olika övningar med konkreta tips som sedan ska tränas innan det är dags för en av de viktigaste händelserna i livet. Varför inte göra ett testnyp?

3:a Bemötande – Rollen som tjänsteman i vardagen
Beställare: Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten)
Producent: Learnways AB / Marklund Film
Motivering: En utbildning som kombinerar hjärta och hjärna. Med god dramaturgi och ett väl utvalt innehåll får känslorna vara med och skapa förutsättningar för lärande i ett svårt och ofta abstrakt ämne. Att man vågat dra till med en och annan humoristisk tvist kan göra vem som helst glad. Scenarios med verklighetsförankring och berättelser ur flera perspektiv ger deltagaren utrymme för egen reflektion. De första stegen i utrullningen har har varit väldigt lyckade och den har potential att få stort genomslag hos de 47 000 som ska genomföra den.

Jury: Ordförande Lars Lindgren. Övriga medlemmar: Maria Olin, Fredrik Rexhammar och Stina Lantz


Bästa Simlulering, virtuella värld och spel

1:a SKTF Rekryteringsutbildning
Beställare: SKTF
Producent: Intermezzon AB
Med sin höga uppfyllnad i samtliga bedömningskategorier ger utbildningen en positiv helhetsupplevelse som på ett föredömligt sätt visar på hur simuleringar kan skapa effektiv inlärning.

2:a Principles of Rotary Drilling
Beställare: Atlas Copco
Producent: Learnways AB
Motivering:
Med stor realism och interaktivitet får användaren möjlighet att påverka simuleringens utfall och få en riskfri förståelse för bergborrandets komplexitet.

3:a Kroppsspråk i butik
Beställare: SIBA AB
Producent: Intermezzon AB
Motivering:
Med tydligt innehåll och god måluppfyllelse ger denna utbildning en omfattande information om kroppsspråkets betydelse för att uppnå ett bättre kundmöte.

Jury: Johan Olofsson, Jonna Meijer Anna Österlund Henrik Svensson


Bästa Standardproduktion

1:a ÅKU 2010
Beställare: Wassum Academy
Producent: Contento Svenska AB
Motivering: En traditionell e-learning där skaparna genom casebaserad dramaturgi och konsekventa interaktioner lyckats förmedla kunskap på ett naturligt sätt.

2:a Profylax online
Beställare: Babygruppen AB
Producent: Houdini Group AB
Motivering:
En snygg produktion som ger en behaglig upplevelse för deltagaren. Pedagogiken är
genomtänkt, och tar användaren med på hela resan, med små inslag av interaktiveteter.

3:a Grundskydd brand
Beställare: Södertörns brandförsvarsförbund
Producent: Lexicon Interactive
Motivering:
Med ett ämne som berör hela samhället har skaparna använt en bra blandning av små
övningar, filmer och bilder för att förmedla kunskapen.

Jury: Johan Karlfeldt, Emma Axklo, Ulf Brissman, Maria Claesson


Bästa rapid e-learningproduktion

1:a Kapillär provtagning på barn
Beställare: Landstinget Sörmland
Producent: LearnTech
En kraftfull Rapid E-Learing med stor praktisk nytta i verksamheten. Personalen har på bästa sätt själva med enkla medel skapat ett pedagogiskt lärande med hög kompetensprecision som direkt kan användas i arbetet.

2:a Beteende och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD)
Beställare: Region Skåne / BPSD-registret
Producent: Learnability Sweden AB
Motivering:
Utbildning visar hur en enkel produktion kan innehålla stort värde för målgruppen. Genom en case inspirerad pedagogik och en varierad blandning av teknik har de tagit fram styrkorna med E-Learning och nått hög nivå av kunskapsöverföring till de som vill lära sig mer.

3:a Kursnamn: Getinge Optimizer

Beställare: Getinge Infection Control
Producent: TicTac Interactive AB
Motivering:
Med enkla medel visar utbildningen upp hur man kan få ett kvalitativt lärande i en Rapid E-Learning, genom en bra struktur kommer användaren kunna ta åt sig ny kunskap och genom slutprovet få bekräftelse på ökad kompetens.

Jury: Josefin Westlund, Niels Bergsten, Martin Nyman, Michael Schlegel


Bästa innovation

1:a Kompetensmatrisen
Producent: Xtractor
Xtractor har förpackat ett kunskapstest i en snygg visuell kostym där administrationen av utbildning för organisationerna underlättas betydligt. Det ger en god bild för medarbetare samt chefer vilka kunskapsbrister som användaren behöver arbeta vidare med.

2:a Composer FX
Producent: Grade AB
Motivering:
Grade har skjutit fram barriärerna ytterligare genom att ta fram ett författarverktyg som täcker in de flesta behoven för utveckling av eLearning, för såväl utvecklare som manusförfattare. Verktyget skapar ett sug för produktion hos samtliga användare och får den mest erfarne utvecklaren av eLearning att höja på ögonbrynen.

3:a Apis Online-Training
Producent: Apis Training AB
Motivering:
Apis AB har tagit fram en flexibel lösning för snabb utveckling av eLearning som kan distribueras direkt efter lektionens slut. Apis har visat att det går att minska avståndet mellan föreläsare och deltagare via webbutbildning genom sin unika kamerateknik.

Jury: Magnus Huss, Eva Oldhammer, Patrik Åkesson, Minna Westman Rosenfors


Bästa Kompetenssatsning

1:a Gilla Willys
Beställare: Axfood AB
Producent: Involve Communication AB
För en medveten satsning på utbildning av butikspersonal i en geografiskt spridd organisation, med stöd av högsta ledningen. Utbildningen har en klar koppling till vad som ger lönsamhet i affärsverksamheten och ger möjlighet till certifiering inom ett av kunskapsområdena. Ett extra plus för att det är möjligt att tävla butiker emellan – speldynamiken motiverar och skapar teamkänsla.

2:a The Fit Strategic Competence Project
Beställare: Sony Ericsson Mobile Communications
Producent: Sony Ericsson Mobile Communications
Motivering:
Genom att på ett strukturerat sätt hjälpa medarbetarna att analysera de egna kompetensgapen och sätta upp individuella lärmål kopplade till företagets strategiska inriktning, samt genom att tillhandahålla verktyg och aktiviteter som förstärker lärandet i vardagen, har Sony Ericsson uppnått stor nytta för verksamheten.

3:a Demens ABC
Beställare: Svenskt demenscentrum
Producent: Grade AB
Motivering:
För sin satsning på en reflekterande utbildning för stora målgrupper där behovet är enormt och resurserna små. Äldre är oftast inte en prioriterad grupp, men med denna utbildning på nätet byggd kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid demensjukdom finns nu ett utbildningsverktyg som når ut till alla inom vård och omsorg, liksom till den stora gruppen av anhöriga.

Jury: Jerry Ando, Boel Franck, Anders Nylund, Marie Holmqvist, Josefin Boucht


Bästa m-learning

1:a Svenska Addisonföreningen
Producent: Lexicon Interactive
Motivering:
Addisons är en allvarlig dödlig sjukdom som kräver konstant uppmärksamhet med omedelbara livsviktiga åtgärder om man skulle hamna i en Addisonskris. Denna mobila applikation innehåller allt du behöver veta om denna sjukdom samt vilka åtgärder som krävs vid en akut Addisonkris. För sjukvårdspersonal finns information om hur man medicinerar. För anhöriga finns både djup bakgrundsinformation om sjukdomen samt en guide för vilken information man behöver delge SOS Alarm vid krisläge.

2:a Energyboost-Relax!
Beställare: Ergonomhuset AB
Producent: Ergonomhuset AB
Motivering:
En självhjälpsapp för människor som lider av stressrelaterad spänningsverk och sömnsvårigheter. Appen består av två delar, en avslappningsdel med möjlighet att välja naturliga bakgrundsljud och speakerröst samt en videodel som på ett enkelt sätt visar användaren vilken kroppsställning man bör inta för att avslappningen skall vara så effektiv som möjligt. Genom korta enkla övningar hjälper appen användaren att slappna av och minska på anspänningar i kroppen

3:a Workright-Computer!
Beställare: Ergonomhuset AB
Producent: Ergonomhuset AB
Motivering:
Syftet med denna app är att hjälpa människor med datorrelaterade besvär i nacke, skuldror och armar. På ett enkelt sätt får användaren tydliga och konkreta råd på hur man förebygger och lindrar besvär

Jury: Karin Jansson, Lena Strand, Mattias Kareld, John Lohman


Årets Eldsjäl (individuellt pris)

1:a Maria Olin (Medieinstitutet)
Maria Olin har med ett stort driv och engagemang länge kämpat för att e-learning ska bli ett seriöst komplement till traditionellt lärande i Sverige. Hon har arbetat på bred front för att lyckas, skrivit en bok om e-learning och många artiklar som belyser ämnet genom åren. Som kurschef och Rektor på Medieinstitutet har hon med mycket kraft och ett stort tålamod lyckats med att få fram KY utbildningen ”Utbildningsproducent Blended Learning” En utbildning som med sin nära koppling till branschen säkerställer tillväxten för e-learning i hela landet och begreppet e-learning som en seriös pedagogik i utbildningssammanhang.

2:a Lennart Helmbold (Media Evolution)
Lennart har ett genuint intresse för framtidens lärande, och är en förkämpe för lustfyllt lärande. Lennart har under året initierat ett flertal innovativa projekt som främjar flexibelt lärande på ett positivt sätt. Hur nya flexibla utbildningsformer kan skapas och påverkas av t.ex. sociala medier och mobila lösningar är frågor Lennart brinner för. Kännetecknade för Lennart är kommunikation, samverkan, öppenhet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Lennart Helmbold bidrar därigenom starkt till att stärka e-learning som företeelse i Sverige.

3:a Kristina Olli-Lindström (Swedbank)
Kristina är en person med ett stort kunnande om utveckling av e-learning och kompetensutveckling för vuxna. Kristina har varit drivande för e-learning som företeelse i Sverige under lång tid i sitt arbete på Swedbank. Som kravställare på en av Sveriges största uppköpare av e-learning har hon medverkat till att höja kvalitetskraven både pedagogiskt, tekniskt och upplevelsemässigt i branschen. Genom att alltid ha ett tydligt fokus på relevans och upplevelse för målgruppen, och samtidigt med en klar koppling till affären, bidrar hon till att driva igenom stora projekt i en stor, internationell organisation med mycket stort genomslag och resultat. Kännetecken för Kristina är kreativitet och
engagemang.

Jury: Dan Nilsson, Louise Dahlén, Kristian Åsberg, Annika Falk